Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Welkom bij de-beste-datingsite.be (hierna, samen met de subdomeinen, inhoud en merktekens, de website genoemd).

Lees voor gebruik van de website de volgende gebruiksvoorwaarden goed door zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen ten opzichte van Interdate S.A., 13 Rue du Commerce L-1351, Luxemburg ("de-beste-datingsite.be" of afgeleiden). Door deze website te gebruiken ga je akkoord met onze gebruiksvoorwaarden en onze privacyverklaring. De algemene voorwaarden, beschikbaar gesteld voor de gebruiker tijdens het bezoek aan de website, zijn van toepassing. Indien je niet (volledig) akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, bezoek en gebruik deze website dan niet meer.

1. Aan wie we de website aanbieden

De website is alleen gericht op personen van minimaal 18 jaar. Personen onder de 18 jaar mogen de website niet bezoeken.

2. Gebruik van de website

Gedurende de looptijd van deze voorwaarden stemmen wij in met je bezoek en gebruik van de website, mits je je houdt aan deze voorwaarden en geldende wetten. de-beste-datingsite.be behoudt zich het recht voor om elke service of functionaliteit van de website aan te passen of te stoppen.

3. Beperkingen op gebruik van de website

Gebruikers mogen niet:

a. de werking van de aan de website gekoppelde servers of netwerken verstoren;

b. geautomatiseerde systemen inzetten of gebruiken om de website te benaderen (inclusief maar niet beperkt tot 'robots' en 'crawlers'); en/of

c. beveiligingsfunctionaliteiten omzeilen, uitschakelen of op andere wijze verstoren, of functionaliteiten inzetten die het gebruik van de website of kopiëren van de inhoud van de website beperken of in strijd zijn met de gebruiksvoorwaarden.

4. Beschikbaarheid website, garantie

a. We streven ernaar om nauwkeurige informatie te verschaffen, maar we kunnen niet garanderen dat alle op de website beschikbare informatie nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel en foutloos is. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website, zonder dat we verplicht zijn om dergelijke wijzigingen voor- dan wel achteraf te melden. Het gebruik van (een deel van de) website-inhoud is op eigen risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

b. De website wordt geleverd zoals deze is. de-beste-datingsite.be doet geen uitdrukkelijke of impliciete garanties van welke aard dan ook, inclusief garantie op verhandelbaarheid, geschiktheid voor een specifiek doel, of niet-schending in relatie tot de website of materialen. de-beste-datingsite.be garandeert niet dat de website vrij is van fouten, beveiligingsdefecten, of aanvallen door virussoftware. De website kan tijdelijk niet beschikbaar zijn, bijvoorbeeld tijdens serviceupdates. Je gaat ermee akkoord dat de-beste-datingsite.be niet aansprakelijk is voor enige incompabiliteit, inclusief technische (internet)problemen, een trage verbinding, seriële protocollen, of een overbelasting van onze server. We geven geen garanties en nemen geen verantwoordelijkheid op ons voor inhoud, producten of diensten die door een derde partij op onze website worden aangeboden of geadverteerd.

5. Verklaring van de adverterende partij

Deze website is een gratis informatiebron met nuttige inhoud en vergelijkingsfunctionaliteiten voor gebruikers. Houd er rekening mee dat de exploitant van deze website de vergelijkende diensten zelf kan aanbieden of betaald kan worden voor het publiceren van commerciële inhoud van bepaalde bedrijven op deze website, wat invloed heeft op de locatie van en volgorde waarin de bedrijven en/of hun producten worden weergegeven. In sommige gevallen kan dit ook invloed hebben op hun beoordeling.

De beoordelingen die op deze pagina zijn gepubliceerd vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de websitebeheerder en moeten daarom niet als betrouwbare informatiebron worden gebruikt. De publicatie van informatie over (de producten van) bedrijven op deze website betekent niet dat ze door de websitebeheerder worden aanbevolen.

Met uitzondering van de in onze gebruiksvoorwaarden genoemde aansprakelijkheid, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele representaties op de website, en bieden wij hier geen garanties op. De op deze website weergegeven informatie kan op elk willekeurig moment worden gewijzigd.

6. Beperking van aansprakelijkheid

a. de-beste-datingsite.be beperkt de aansprakelijkheid niet in geval van overlijden of persoonlijk letsel dat wordt veroorzaakt door een tekortkoming of actie van onze kant (dat wil zeggen: onze werknemers, vertegenwoordigers, agenten), en alle andere aansprakelijkheden die wij volgens van toepassing zijnde wetgeving niet mogen beperken of negeren. Het resterende stuk van dit onderdeel is niet van toepassing op deze aansprakelijkheid.

b. Zonder bovenstaande teniet te doen, zal de-beste-datingsite.be niet aansprakelijk zijn voor tastbare verliezen (zoals, maar niet beperkt tot: verlies van inkomen, mogelijkheden, aanspraakbaarheid, leefbaarheid of andere verliezen); verloren gegevens en enige andere in het bijzonder te noemen indirecte of rechtstreekse verliezen van welke aard dan ook door gebruikmaking van het niet gebruik kunnen maken van deze website. de-beste-datingsite.be is niet aansprakelijk voor links van derde partijen op de website. Gebruikers die gebruikmaken van gerelateerde websites van derden doen dit op eigen risico.

7. Schadeloosstelling

Je gaat akkoord met het beschermen en vrijpleiten van de-beste-datingsite.be en aan haar gelieerde bedrijven (inclusief diens medewerkers, directeuren en vertegenwoordigers) van alle claims, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven voor (inclusief maar niet beperkt tot) juridische kosten voortkomend uit (i) je gebruik van de website; (ii) je schending van deze gebruiksvoorwaarden.

8. Links en websites van derden.

De website kan links bevatten naar andere websites en diensten die al dan niet door ons worden beheerd. Bij bezoek aan die websites doe je dit op eigen risico en onder de geldende gebruiksvoorwaarden en privacyverkaringen (indien van toepassing) van die websites.

Voor zover de websites links bevat naar websites en diensten die niet onder ons eigendom of beheer vallen: wij zien niet toe op en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of producten die op andere websites worden aangeboden. Daarbij zijn we ook niet aansprakelijk te stellen voor enig verlies of schade als gevolg van het gebruikmaken van deze websites. Bij bezoek aan die websites doe je dit op eigen risico en onder de geldende gebruiksvoorwaarden en privacyverklaringen (indien van toepassing) van die websites. Wij zijn niet verantwoordelijk en weigeren uitdrukkelijk garanties te geven met betrekking tot de integriteit, de adequaatheid, de geschiktheid, de veiligheid of intellectuele eigendomsrechten (zoals hierboven gedefinieerd) van deze inhoud van derden (websites en diensten van derden en onze partners en klanten). De gebruiker waart de-beste-datingsite.be uitdrukkelijk vrij van alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van de website van de derden.

9. Privacy

Alle informatie over de verwerking van persoonsgegevens op de website is te vinden in onze privacyverklaring.

10. Intellectueel eigendom

a. Alle intellectuele eigendomsrechten die vallen onder of die betrekking hebben op auteursrechten, octrooien, handelsmerken, servicemerken, merknamen en/of ontwerpen (inclusief opmaak en gebruikswijze en andere visuele en non-tekstuele elementen) (al dan niet beschermd):

i. de website;

ii. de informatie op de website (zie 10 d.); en

iii. alle ontwerpen op de website, alle teksten en grafische elementen, software, foto's, video's, audio en hun selectie en organisatie en alle softwaresamenstellingen, gerelateerde broncodes en software (inclusief applets en scripts) worden onder licentie eigendom van of gebruikt door de-beste-datingsite.be. De gebruiker zal niet proberen om de rechten te verkrijgen van de genoemde goederen die onder de intellectuele eigendomsrechten vallen. Alle rechten voorbehouden.

b. Geen van het onder 10a genoemde mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de-beste-datingsite.be op enige wijze worden gereproduceerd, gedistribueerd, gekopieerd, gepubliceerd, gedownload, gedeeld of worden verzonden in welke vorm dan ook, en mag niet worden verkocht, uitgeleend, onder sublicentie worden uitgebracht, gebruikt voor het maken van afgeleide werken, of anderszins geëxploiteerd. De gebruiker heeft echter het recht om de inhoud van de website te laden en weer te geven op een computerscherm (ook op een tablet of smartphone), de inhoud in elektronische vorm op een harddisk op te slaan (maar niet op een server of ander apparaat dat aan het netwerk is verbonden) en een kopie van de genoemde inhoud voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, met inachtneming van alle auteurs- en eigendomsrechten. Je mag op geen enkele andere wijze materiaal of inhoud van deze website reproduceren, aanpassen, kopiëren, distribueren of voor commerciële doeleinden gebruiken zonder hiervoor voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk toestemming te hebben gekregen van de-beste-datingsite.be.

c. Alle rechten (inclusief handelswaarde en, indien van toepassing, handelsmerken) op de naam de-beste-datingsite.be zijn eigendom van of gelicentieerd door de-beste-datingsite.be. Andere op de website vermelde product- en bedrijfsnamen zijn al dan niet geregistreerde handelsmerken van derden.

d. Titels of (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud die beschikbaar is via de website, zijn eigendom van de betreffende eigenaren of aanbieders en deze kunnen vallen onder toepasselijke auteursrechten of andere wetten. Onder voorbehoud van de beperkte rechten zoals beschreven in paragraaf 10b. geeft deze overeenkomst je geen rechten op de vermelde inhoud.

11. Overdracht en toewijzing

Je mag deze gebruiksvoorwaarden en de rechten en licenties die daarin worden verleend niet overdragen of toewijzen, alhoewel ze zonder kennisgeving aan jou kunnen worden toegewezen door de-beste-datingsite.be.

12. Overig

a. De Belgische wet is van toepassing op uitsluiting van de bepalingen van het VN-Verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen. De [Belgische] wet is van toepassing op uitsluiting van de bepalingen van het VN-Verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen. De [Nederlandse] wet is van toepassing op uitsluiting van de bepalingen van het VN-Verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen. Bepalingen die gunstiger zijn voor de consument en die niet kunnen worden uitgesloten door de keuze van wettelijke bepalingen overeenkomstig het recht van het land van verblijf van de consument, zullen blijven gelden.

b. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen in deze gebruiksvoorwaarden. De ingevoerde wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht en indien je gebruik blijft maken van de website ga je automatisch akkoord met deze wijzigingen.

c. Als enige term of bepaling van deze overeenkomst ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar is binnen welke jurisdictie dan ook, zal dit geen invloed hebben op andere voorwaarden of bepalingen van deze overeenkomst, en het zal die term of bepaling niet ongeldig maken.

d. Deze overeenkomst vervangt alle eerdere overeenkomsten die betrekking hebben op wie de overeenkomst van toepassing is, en deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen.

e. Geen enkele ontheffing van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden wordt beschouwd als een permanente of voortdurende afwijking van die bepaling of van een andere bepaling. Het niet uitoefenen of tegenwerken van de uitoefening van enig recht, middel, bevoegdheid of voorrecht op grond van deze overeenkomst zal niet als ontheffing worden beschouwd. Eenmalige of gedeeltelijke oefening van elk recht, middel of voorrecht op grond van de overeenkomst sluit het andere of verder gebruik van deze of andere rechten, rechtsmiddelen, rechten of privileges niet uit.